Hovedområder
Arrangementer /træf
Autocampere
Biler
Camping i TV
Campingnyt
Campingpladser i DK
Campingpladser i udl.
Campingvogne
Digital TV
Diverse
Efterlysninger
Fortelte og telte
Gode råd
Konkurrence
Køb og salg (Udstyr)
Mit vogntog
Navigation
Ny campist
Personlige sider
Rejseinspiration
Storebæltsbroen
Udstillinger
Udstyr og Tilbehør
Vintercamping
Debatforum på diverse mærker
Alle områder (liste)
Alle områder (detalj.)
Betingelser
Hjælp:
Oprette ny tråd eller svar på indlæg
Autocampere (ikke salg)
Fold alle indlæg sammen

Titel Forfatter Dato

En stor dag for autocamperlivet i Danmark.   18.9.2016 |  9:55  
Alle lokalt bekendtgjorte bestemmelser om forbud mod âparkering med henblik på overnatningâ fjernes.

https://www.facebook.com

I mellemtiden er Færdselsloven over..   Bruger slettet 18.9.2016 |  10:00
I mellemtiden er Færdselsloven overført til Transport- og Bygningsministeriet, så ombudsmanden overdrog vores klage til dette ministerium. Transport- og Bygningsministeriet udtaler nu, at Justitsministeriets tolkning ikke harmonerer med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. og at de parkeringsbekendtgørelser, der læner sig op ad denne, ikke er lovlige.

Hvad nu? Jo, de forhadte bestemmelser forsvinder. For at sige det med ministeriets egne ord: âTransport- og Bygningsministeriet (vil) orientere kommunerne om overstående fortolkning af loven mhp. at få bragt de lokale p-bekendtgørelser i overensstemmelse hermed.
Læs mere på Danmarks Frie Autocampe..   Anette Tracz Knudsen 18.9.2016 |  10:03
Læs mere på Danmarks Frie Autocamper Forening - DFAC

www.dfac.dk
Som rigtigt hedder: Danmarks FrieAu..   Anette Tracz Knudsen 18.9.2016 |  10:08
Som rigtigt hedder: Danmarks FrieAutocampere
http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsek..   Bruger slettet 18.9.2016 |  10:11
vejdirektoratet.dk

Der er mange steder der nu skal rettes i P-bestemmelserne!
Så komme der jo bare Pafgift hele ..   Torben Metzsch 18.9.2016 |  11:27
Så komme der jo bare Pafgift hele døgn
@Torben Metzsch Det kan du godt hav..   Peter Nielsen 18.9.2016 |  20:05
@Torben Metzsch
Det kan du godt have ret i. Man laver blot en parkeringszone, hvor der i hele zonen er tidsbegrænset parkering hele døgnet.
Det ser så ud til, at man også må parkere med campingvogne "med henblik på overnatning", og hvis der kommer alt for mange autocampere og campingvogne, som parkeres hist og pist, så kommer der sikkert en regulering.
Men indtil videre må vi se, hvad der sker.
En stor dag for autocamperlivet i D..   Bruger slettet 8.12.2016 |  2:42
En stor dag for autocamperlivet i Danmark, skrev autocamperforeninger DFAC for omkring 3 måneder siden.

Så er det endelig fastslået, at lokale parkeringsbekendtgørelser med forbud mod f.eks. âparkering med henblik på overnatning❠eller âparkering af autocampere i tidsrummet 21-06❠er ulovlige og skal fjernes.

En sag der tog sin begyndelse i AutoCamperRådet i 2013, men ikke førte noget synligt med sig, efter en tur i Folketinget og som senere blev videreført under DFAC.

Det er svært at være uenig i at parkeringsbekendtgørelser, der kun står på hjemmesider er svære at forholde sig til, og er helt urimelige overfor gæster fra andre byer og udenlandske turister. Faktisk findes der skilte der fortæller om parkeringsbekendtgørelser.

Autocamper-info.dk fik sammen med andre, i forbindelse med diverse spørgsmål til Vejdirektoratet vedr. autocamper parkering dette svar.

âDet er Vejdirektoratets opfattelse, at generelle bestemmelser om, at der ikke må âparkeres køretøjer med henblik på overnatning❠eller tilsvarende formuleringer, som bliver benyttet i âså vidt vides - 20 kommunale parkeringsbekendtgørelser, ikke har hjemmel i færdselslovens § 92 c, stk. 4,

2. pkt. En tilsvarende generel bestemmelse på kommunens hjemmeside, har derfor heller ikke hjemmel i færdselsloven. En sådan formulering betyder, at alle køretøjer er omfattet af parkeringsrestriktionen, men som det fremgår ovenfor, er det alene påhængs køretøjer, tunge køretøjer og særligt indrettede køretøjer, der kan træffes bestemmelse om i en lokal bekendtgørelse.â

Klagen fra DFAC til ombudsmanden gik på Justitsministeriets fortolkning af âsærligt indrettede køretøjerâ. Det har tidligere fremgået af Justitsministeriets hjemmeside at âsærligt indrettede køretøjer❠omfatter køretøjer, som på grund af deres indretning er placeret det pågældende sted af andre grunde end på grund af et behov for at parkere, f.eks. med henblik på overnatning.

Den fortolkning var Transport- og Bygningsministeriet ikke enig i og vurderer, at den vejledning, som tidligere fremgik af Justitsministeriets hjemmeside, ikke harmonerer med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. De lærde var derved uenige !

Efterfølgende har Justitsministeriet i en vejledende tekst på deres hjemmeside defineret særligt indrettede køretøjer som âkøretøjer som på grund af deres indretning er placeret det pågældende sted af andre grunde end på grund af et behov for at parkere, f.eks. for at gøre reklame for et produkt, en virksomhed mv. eller med henblik på overnatning.â

En autocamper må anses for at være omfattet heraf, da de jo netop er indrettet ned henblik på overnatning. Justitsministeriets vejledende tekst synes dermed ikke at harmonere med Justitsministeriets fortolkning af færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. i svaret på spørgsmål nr. 28, hvor Justitsministeriet klart svarer, at kommunerne således ikke med den foreslåede bestemmelse i færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt., ved lokalt udstedte parkeringsbekendtgørelser vil kunne fastsætte særlige regler om standsning og parkering med autocampere med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, som afviger fra reglerne for øvrige personbiler.

Afgørende for vurderingen er derfor, om det er Justitsministeriers svar på spørgsmål nr. 28 eller Justitsministeriets vejledende tekst på hjemmesiden som retskildemæssigt skal tillægges størst vægt.

Det er Transport- og Bygningsministeriets klare vurdering at forarbejderne skal tillægges større vægt end ministeriets efterfølgende vejledende tekst på deres hjemmeside. Det betyder, at autocampere ikke generelt kan anses for at være âsærligt indrettede køretøjerâ.

Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at Justitsministeriet som svar på spørgsmål nr. 21 bemærker at køretøjer, herunder autocampere, med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg normalt ikke vil være at anse som âsærligt indrettede køretøjer❠men efter omstændighederne vil kunne være det.

I særlige tilfælde kan en autocamper altså anses som et âsærligt indrettet køretøjerâ.
Generelle bestemmelser om at der ikke må parkeres køretøjer med henblik på overnatning.

Det skal desuden bemærkes at generelle bestemmelser om, at der ikke må parkeres køretøjer med henblik på overnatning, som ses i flere lokale bekendtgørelser, ligeledes er i strid med bestemmelsen, da en sådan formulering må betyde, at alle køretøjer er omfattet af parkeringsrestriktionen, men som det fremgår ovenfor, er det alene påhængskøretøjer, tunge køretøjer og særligt indrettede køretøjer, der kan træffes bestemmelse om i en lokal bekendtgørelse.

Indholdet i Vejdirektoratets âEksempelsamling â parkeringsafmærkning

For så vidt angår indholdet i Vejdirektoratets âEksempelsamling â parkerings- afmærkning - afsnit 4.2 Parkering af autocampere❠har Vejdirektoratet oplyst, at vejledningen er formuleret på baggrund af Justitsministeriets fortolkning af færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt.

Det fremgår af vejledningen, at vejmyndigheden i en lokal parkeringsbekendtgørelse kan have en begrænsning af langtidsparkering for autocampere, og at der kan etableres et forbud mod autocampere på de offentlige P-pladser i vejmyndighedens lokale bekendtgørelse.

Hvad står der så her 3 måneder efter i Eksempelsamling - parkeringsafmærkning på vejregler.lovportaler.dk

4.2 Parkering af autocampere

Autocampere kan både kort- og langtidsparkere lovligt på offentlige P-pladser, med mindre der er offentliggjort restriktioner i lokal bekendtgørelse eller det er forbudt ved afmærkning. Det vil sige, at de også kan overnatte på de offentlige P-pladser.

Er der et reelt behov for langtidsparkering af autocampere kan vejmyndigheden anvise et sted.

Der er flere virkemidler for at undgå eller begrænse, at autocampere langtidsparkerer rundt på de offentlige P-pladser:

⢠Vejmyndigheden kan i en lokal parkeringsbekendtgørelse have en begrænsning af langtidsparkering for autocampere
⢠Der kan etableres et forbud mod autocampere på de offentlige P-pladser i vejmyndighedens lokale bekendtgørelse.
⢠Der kan vejvises til campingpladser, der er godkendt til autocampere, med M32 Campingplads for autocampere. Dette flytter ikke nødvendigvis autocamperne fra de offentlige P-pladser til campingpladser, men der må forventes en vis flytning.

Og naturligvis kun hvis autocampere kan være helt og aldeles inde i eventuelle parkeringsbåse, og at der kan henvises til særlig parkering, der er forbeholdt enkelte køretøjsgrupper, herunder autocampere, der her også omfatter autocampere på mere end 3.500 kg. RED
Altså, her er alt uforandret. Der er ikke sket noget som helst på 3 måneder.
Konsekvenser Overstående fortolknin..   Bruger slettet 8.12.2016 |  2:47
Konsekvenser
Overstående fortolkning betyder, at vejmyndigheden ikke har mulighed for at benytte de overstående formuleringer i lokale bekendtgørelse. Det skal understreges, at overstående fortolkning alene gælder muligheden for at offentliggøre foranstaltningerne i en lokal bekendtgørelse.

Vejmyndigheden har således stadig mulighed for med politiets samtykke at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning af autocampere, som tilkendegives ved af- mærkning i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 95, stk. 1 og 3.

Da der i kommunale bekendtgørelser er anvendt formuleringer, som ikke harmonerer med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt.. vil Transport- og Bygnings- ministeriet orientere kommunerne om overstående fortolkning af loven mhp. at få bragt de lokale p-bekendtgørelser i overensstemmelse hermed!

Hvad siger kommunen?
Efter en forespørgsel til Vejle kommune, svarer kommunen at det har de ikke hørt noget om, og i øvrigt ikke vil forholde sig til det, før de får en henvendelse.

En gennemgang af parkeringsbekendtgørelserne på Vejdirektoratets hjemmeside, viser også at der ikke her 3 måneder efter er sket noget som helst. Dette kan skyldes at der på trods af fortolkninger og uenigheder mellem to ministerier stadig hedder.

Færdselsloven
Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning, jf. færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1. Som udgangspunkt skal disse foranstaltninger tilkendegives ved afmærkning i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 95, stk. 1 og 3, jf. færdselslovens § 92 c, stk. 4, 1. pkt.

I parkeringsbekendtgørelser står stadig tekster som eksemplerne herunder:
⢠Vejle: § 1.Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på overnatning.
⢠Sønderborg: § 1 Der må ikke parkeres køretøjer eller påhængskøretøjer (herunder campingvogne m.v.) med henblik på reklame eller overnatning.
⢠Frederikssund: § 4 Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame eller beboelse / overnatning.
⢠Holstebro: § 3. Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på overnatning.
I ingen af parkeringsbekendtgørelserne er der ændret så meget som et komma siden 2014-15.

âDen store dag for autocamperlivet i Danmark❠lader vente på sig, og om den nogen sinde kommer, kan man tvivle på, hvis den store dag, anses som værende fri overnatning på alle parkeringspladser.

Der er stor bevågenhed hos kommunerne for ikke at træde campingpladserne, uvist af hvilken grund, over tæerne, hvad angår konkurrenceforvridning.

Desuden forlyder det at høringsforslag til campingreglementet, som også autocamper-info.dk sammen med andre også har deltaget i, er hørt, men da der er flere ministerier involveret, bliver ændringer til autocamper parkering ikke i direkte forbindelse med det kommende reviderede campingreglement.

Vi tager dem på ordet og af erfaring venter vi med at fejre noget som helst, før der foreligger både noget på skrift og vejledninger til dette.

Heldigvis kan vi glæde os over at kommuner og flere private har vist interesse for at lave overnatningsmuligheder for autocampere, som særlige pladser med skiltning forbeholdt autocampere.

Se muligheder i stedet for begrænsninger og brug krudtet på at gøre Danmark autocamper venligt. Det giver god mening.

Links: Læs i sin fulde længde svaret fra Transport og Byfningsministeriet, Vejregler og lovportaler

- See more at: www.autocamper-info.dk

Deltag i debatten

Du skal være logget ind for skrive eller redigere i vores debatforum

E-mail  
Password  
Husk mig  

Er du en ny bruger af vores debatforum, kan du oprette en profil her

Har du glemt dit password?

Fortvivl ikke. Udfyld din e-mail adresse herunder, og vi sender dig straks et nyt.

  E-mail